11-08-2021

EUGESTA Ētikas kodekss

 

ĒTIKAS KODEKSS

EUGESTA uzņēmējdarbības ētikas kodekss attiecas uz visiem uzņēmuma darbiniekiem, kā arī uz visiem biznesa partneriem, vai tie ir ārpakalpojumu sniedzēji, preču piegādātāji, klienti vai konsultanti. Veicot darījumus ar EUGESTA, mūsu partneriem ir jāievēro šis ētikas kodekss. Pērkot preces, aprīkojumu, iepakojumu un pakalpojumus, mūsu izvēle ir balstīta uz šādiem kritērijiem: kvalitāte, izmaksu/tehnoloģiskā efektivitāte, energoefektivitāte, garantijas serviss un tehniskā palīdzība, piegādes vai izpildes laiks un ilgtspēja.

 EUGESTA ētikas kodeksa pamatā ir mūsu vērtības -izcilība, sadarbība un ilgtspēja -, un tas sastāv no trim daļām: Cilvēki, Vide, Ētika

 1. CILVĒKI

Mēs augstu vērtējam cilvēktiesības un īpaši apņemamies ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas. Veicot darījumus ar EUGESTA, mūsu partneriem ir jāievēro cilvēktiesības.

1.1. Veselība un drošība. Darba devējam ir jānodrošina atbilstība likumdošanas prasībām attiecībā uz darbinieku drošību un veselību. Darba ņēmējiem jābūt pieejamam dzeramajam ūdenim, tīrām sanitārajām telpām un iekārtām, ēdināšanas laikam un vietai; atbilstošai temperatūrai, ventilācijai, apgaismojumam, ugunsdrošībai un drošam aprīkojumam darba telpās.

1.2. Bērnu darbs. Saskaņā ar likumu, bērni līdz 14 gadu vecumam netiek nodarbināti. Bērni no 14-18 gadu vecuma tiek nodarbināti tikai saskaņā ar likuma prasībām, nepārsniedzot atļauto stundu skaitu un ievērojot citus ierobežojumus, lai nodrošinātu bērnu labklājību.

1.3. Piespiedu darbs. Nevienu cilvēku nedrīkst piespiest strādāt; jebkuram darbiniekam ir tiesības pārtraukt darba attiecības. Darbinieku nedrīkst piespiest strādāt, lai atmaksātu parādus, darbiniekam nedrīkst atņemt personu apliecinošus dokumentus, lai ierobežotu pārvietošanos.

1.4. Atalgojums. Atalgojums nedrīkst būt mazāks par likumā noteikto un tas jāmaksā savlaicīgi saskaņā ar darba līgumu.

1.5. Darba laiks. Darbinieks drīkst strādāt virsstundas tikai likumā noteiktajā kārtībā, kā arī saņemt samaksu par to likumā noteiktajā kārtībā. Darbiniekam ir tiesības uz vismaz vienu brīvdienu nedēļā, kā arī apmaksātu atvaļinājumu saskaņā ar likumu.

1.6. Diskriminācija. Darbiniekus nedrīkst diskriminēt rases, dzimuma, seksuālās orientācijas, tautības, vecuma, reliģijas vai politisko pārliecību dēļ.

1.7. Tiesības veidot asociācijas un koplīgumi. Darbiniekiem ir tiesības veidot arodbiedrības un pievienoties tām, kā arī tiesības runāt ar darba devēju par koplīguma noteikumiem.

2. VIDE

Mēs apzināmies savu atbildību pret vidi un lūdzam mūsu partnerus nodrošināt atbilstību vietējiem un starptautiskajiem tiesību aktiem, kā arī pēc iespējas ieguldīt saprātīgus resursus ietekmes uz vidi novērtēšanai, samazināšanai un kompensēšanai.

2.1. Samazināt elektroenerģijas patēriņu, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Sadarbības partneris apņemas samazināt elektroenerģijas patēriņu un attīstīt atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu.

2.2. Samazināt papīra un iepakojuma izmantošanu. Darba devējam ir jāizglīto un jāinformē sava uzņēmuma darbinieki par papīra un iepakojuma efektīvu izmantošanu.

2.3. Samazināt digitālo nospiedumu. Partneris apņemas ierobežot patēriņu un piesārņojumu interneta vidē, kas saistīts ar pakalpojumiem, rīkiem vai digitālajiem produktiem, tādējādi samazinot partneru digitālo nospiedumu interneta vidē.

2.4. Samazināt degvielas patēriņu, izmantojot alternatīvas. Partnerim jāizvērtē transporta parka optimizācijas iespējas, optimizējot degvielas patēriņu un izvērtējot alternatīvās degvielas izmantošanas iespējas.

2.5. Samazināt ūdens patēriņu. Partneris apņemas samazināt ūdens patēriņu līdz minimumam, neierobežojot darbinieku vajadzības, kā arī nesamazinot preču un pakalpojumu kvalitāti.

2.6. Samazināt atkritumu daudzumu. Cik vien iespējams, partneris cenšas radīt mazāk atkritumu, izmantojot produkta dzīves cikla analīzi, atkritumu apsaimniekošanu vai citas tehnoloģijas.

2.7. Samazināt ķīmisko vielu lietošanu. Partneris apņemas samazināt un likvidēt cilvēku veselībai un videi bīstamu ķīmisko vielu un produktu izmantošanu, ja tādi tiek izmantoti.

2.8. Dzīvnieku labturība. Cilvēku ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labklājību un aizsardzību, jo katrs indivīds ir vērtība pati par sevi. Partnerim ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar izpratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts nogalināt, izraisīt sāpes, ciešanas vai citādi kaitēt dzīvniekam bez pamatota iemesla.

2.9. Mērīt ietekmi uz vidi. Partneris apņemas izmērīt dažādu darbību tiešo un netiešo ietekmi uz vidi un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

2.10. Kompensēt ietekmi uz vidi. Partneris apņemas kompensēt uzņēmuma radītās tiešās vai netiešās vides izmaiņas, kas ietekmē cilvēkus, viņu veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu.

3. ĒTIKA

Mēs ievērojam ētikas principus, lai nepieļautu neatbilstošu personīga labuma gūšanu, un lūdzam mūsu partnerus atturēties no turpmāk uzskaitītajām darbībām, kā arī ieviest atbilstošus kontroles mehānismus.

3.1. Interešu konflikts. Potenciālajam vai esošajam biznesa partnerim ir pienākums atklāt interešu konfliktu pirms līguma vai darījuma noslēgšanas vai tiklīdz šāda situācija ir izveidojusies.

3.2. Korupcija / kukuļdošana. Lai izvairītos no aizdomām par kukuļdošanu, biznesa partneriem ir aizliegts veikt jebkāda veida dāvanas vai apmaksātu ceļojumu vai komandējumu, izņemot biznesa pusdienas, ziedus vai nelielas dāvanas, tikai tad, ja tās nevar uztvert kā uzņēmējdarbības lēmumu ietekmējošas.

3.3. Konfidencialitāte. Sadarbības partnera darbinieku pienākums ir ievērot konfidencialitāti un neizpaust informāciju, kas nav publiski zināma un ir kļuvusi zināma sadarbības rezultātā; ievērot personas datu aizsardzības regulu.

3.4. Privātums. Partnerim ir pienākums aizsargāt savu un citu partneru darbinieku privātumu, apstrādājot tikai tik daudz datu, cik nepieciešams līguma izpildei vai leģitīmo interešu aizsardzībai.

3.5. Naudas atmazgāšana. Sadarbības partneris apņemas neiesaistīties naudas atmazgāšanas darījumos.

3.6. Konkurences likums. Mēs vienmēr atbalstām brīvu konkurenci un nepieļaujam nelikumīgas vienošanās, karteļu veidošanu vai citus veidus, kā kavēt brīvu konkurenci. Sadarbības partneris apņemas nepārkāpt konkurences tiesības, veidojot karteļus vai izmantojot dominējošu stāvokli vai citādi kropļojot konkurenci.

3.7. Sankcijas. Sadarbības partneris apņemas nesadarboties ar uzņēmumiem un privātpersonām, kas iekļautas sankciju sarakstos.

4. ZIŅOŠANA UN IZMEKLĒŠANA

Ja rodas pārkāpumi, lūdzu, informējiet savu kontaktpersonu EUGESTA vai rakstiet uz privatums@eugesta.lv, un mēs rūpīgi izvērtēsim katru gadījumu.